ව්යාජ ටංස්ටන් ෙමොලිබ්ඩිනම්

නිෂ්පාදන

ගුවන් සේවා සහ ආරක්ෂක

ගුවන් සේවා-සහ-ආරක්ෂක

ඉහළ-උෂ්ණත්ව ස්ථාවරත්වය, ඝනත්වය සහ ආතන්ය ශක්තිය, ඔවුන්ගේ විශිෂ්ට ද්රව්ය machinability, සහ විකිරණ ආරක්ෂණ: ටංස්ටන්, ෙමොලිබ්ඩිනම්, ටැන්ටල් හා නයෝබියම් නිසා ඔවුන්ගේ දේපළ සඳහා ගුවන් සේවා සහ ආරක්ෂක කර්මාන්ත සඳහා අත්යවශ්ය ද්රව්ය වේ.නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!