ව්යාජ ටංස්ටන් ෙමොලිබ්ඩිනම්

නිෂ්පාදන

ආලෝකකරණය කර්මාන්ත

ආලෝකකරණය-කර්මාන්තය-1

අපේ දඩ කම්බි කෙළින් හා anneal. හැලජන් ලාම්පු සූතිකා ලෙස උදාහරණයක් ලෙස මෙම කම්බි භාවිතා කරයි. අපගේ ටංස්ටන් වයර්, 1990 අද සිට තාප දීප්ත පහන් ආලෝක නිෂ්පාදනය කර ඇත, අපගේ ඝන ලෝහ තවමත් මග පත්තු කර ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, හැලජන් ලාම්පු, ඉහළ තීව්රතාවයක් විසර්ජන ලාම්පු හෝ LED මඟින්.නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!