വ്യാജ ടങ്സ്റ്റൺ മൊളിബ്ഡെനം

ഉല്പന്നങ്ങൾ

ഏവിയേഷൻ പ്രതിരോധ

ഏവിയേഷൻ ആൻഡ് പ്രതിരോധ

ഉയർന്ന താപനില സ്ഥിരത, സാന്ദ്രത ഡക്ടിൽ ശക്തി, അവരുടെ നല്ല വസ്തുക്കൾ മഛിനബിലിത്യ്, വികിരണം സംരക്ഷണം: ടങ്ങ്സ്റ്റണ്, മൊളീബ്ഡെനം, ടാന്ടലം ആൻഡ് നയോബിയത്തിന്റെയും കാരണം അവരുടെ ഉള്ള വ്യോമയാന പ്രതിരോധ വ്യവസായ അത്യാവശ്യമാണ് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട്.ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!